Houd de Aarde leefbaar, samen lukt het!

BuyWorld wil de Aarde leefbaar houden en biedt een een­voudige en effec­tieve manier om dat doel te berei­ken. Door samen stukjes Aarde te kopen, kun­nen we het leven op Aarde bescher­men, kun­nen we de prach­tige natuur redden, de terug­gang in bio­diver­siteit stop­pen en zelfs de kli­maat­crisis een halt toe roepen. Als koper word jij eigenaar van blij­ven­de natuur in je eigen land. Al vanaf €0,99/m2 kan jij een stukje van onze prach­tige Aarde redden! Al meer dan 950 personen hebben dat gedaan.

BuyWorld een ideële stichting.
Houd de Aarde leefbaar, dat kan nu goedkoop, eenvoudig en heel effectief.
Wie bepaalt er wat er met een fiets, auto, huis… een stuk grond gebeurt? De eigenaar, vandaar BuyWorld!

 
Wat maakt BuyWorld uniek

Word en blijf eigenaar

Je geeft niet iets, je koopt iets, en niet zomaar iets. Je koopt een stukje blijvende natuur, een stukje dat van jou wordt en blijft.

En het mooie is, iedereen kan het, want vanaf €0,99/m2 kan je al een stukje kopen!

Lokale grond

Je koopt iets in je eigen land, waar de jouw bekende wet- en regelgeving geldt. Nederlanders in Nederland, Fransen in Frankrijk, etc.

Je kunt er gewoon naartoe, je kunt gewoon bekijken hoe het er voor staat.

Collectieve bescherming

Door BuyWorld’s unieke opzet kan het zomaar gebeuren dat een gebied 10.000 (of meer) eigenaren heeft.

Zo beschermen we samen het leven op Aarde! Dat is de kracht van BuyWorld.

Behoud van waarde

Je kan jouw stukje gekochte natuur, als je wil, altijd verkopen. Hierbij willen we wel benadrukken dat BuyWorld niet is opgericht voor zelfverrijking.

BuyWorld is er voor het verrijken van het leven op Aarde.

 
Onze Ambassadeurs
BuyWorld is erg verguld met haar ambassadeurs, die hieronder in willekeurige volgorde genoemd worden.
Ga naar onze ambassadeurspagina voor details.
 
 
 

Iedereen kan nu iets goeds doen voor de Aarde!
Waarom moeten we de Aarde redden?

De Aarde redt zich wel, maar het leven op Aarde, inclusief de mensheid, redt het niet! De mens heeft te veel negatieve invloed op het leven. We voelen ons verhe­ven boven het leven, terwijl we een onder­deel van het leven zijn. Door de leef­omge­ving van flora en fauna intact te houden en/of te her­stel­len hou­den we de Aarde leef­baar! Het is niet alleen de morele plicht van het meest intelligente wezen op Aarde het leven op de Aarde in stand te houden, de mensheid zelf is van dat leven afhankelijk…
(en niet ).

 Verdieping 
De mens, door zijn behoeften, aan­spraken en aantallen, legt een te groot beslag op de wereld, de natuur­lijke bronnen en de natuur. Door deze onge­breidelde aan­spra­ken ver­niet­igen wij het leven op Aarde, in al haar pracht en diversi­teit. Vele soor­ten, flora en fauna, staan op het punt gedeci­meerd te worden, uit te ster­ven, of zijn al uitge­stor­ven. Het lijkt de mensheid niet te treffen, maar niets is minder waar. Ook, of beter, juist de mens is afhan­kelijk van het succes van andere soorten. Denk aan ons dagelijks eten en drinken, aan de fossiele brand­stoffen die ontstaan zijn uit het succes van planten en dieren.
Circulair, wat is dat? Alles op onze Aarde is circulair – een kringloop van middelen (resources). Dat moet ook wel, want er komt op de Aarde niets bij behalve straling van de zon. Wordt de circulariteit door­broken dan is 'het' vroeg of laat op. Je kunt niet jarenlang aard­apppels oogsten van een stuk land, zonder dat land van de juiste voedings­stof­fen toe te voorzien. Je kunt geen bomen blijven kappen, zeeën blijven leeg­vissen, katoen expor­teren zon­der met een watertekort opgeza­deld te worden. Een verrijking op de ene plek is een verarming op een andere plaats.
Natuur en mens, wat is de relatie? De mens staat niet boven de natuur, de mens is onderdeel van die natuur, zelfs voortgekomen uit de natuur. Het is de reden waarom we zo goed op deze Aarde passen (en bedui­dend minder goed op Mars). Wij zijn volledig af­hankelijk van de diversi­teit die de natuur te bieden heeft. Denk bij­voor­beeld aan de recente proble­men met de bana­nen. Door gebrek aan diver­siteit in de bananen­familie is het verdwijn­gevaar van deze vrucht (ver­oor­zaakt door schim­mels) groot. Oorspron­kelijk waren er uiter­aard ge­noeg soorten, maar de Cavendish-bana­nen lever­den het meeste geld op, de rest kon ver­dwij­nen. Iets derge­lijks geldt voor citrus­vruch­ten: in Florida is de citrus­produc­tie door toe­doen van de bacte­rie inmid­dels met 80% terugge­lopen. Ook dichter bij huis speelt het probleem: denk allen maar aan wat inheemse bomen, de Iep, de Els, de Kastanje. De biodiver­si­teit is niet zomaar een leuk speeltje, het vormt het precaire evenwicht dat het complexe leven op Aarde mogelijk maakt.
Biodiversiteit, hoe is het ontstaan? Vanzelf, en vooral buiten de invloed­sfeer van de mens. Hoe verdwijnt de biodiver­si­teit? Vanzelf, als we als mens onze invloed­sfeer niet ver­klei­nen. Hoe houden we de biodiver­si­teit in stand? Vanzelf, als we als mens van delen van de Aarde af­blijven. Dat is waar BuyWorld voor staat: vrijwaar delen van de Aarde van menselijk handelen, in belang van het leven.
Het is dus niet alleen een morele plicht van het meest intelli­gente wezen op Aarde het leven op de Aarde in stand te houden,
dat wezen, de mens zelf, is van dat leven afhankelijk…BuyWorld, je meest toekomstbestendige investering!