Waarom BuyWorld?


Omdat we samen de Aarde leefbaar moeten houden!

 

We zijn als mensheid afhankelijk van vele andere soorten, denk alleen al aan je dagelijks eten. Denk aan zuiver water, schone lucht, vruchtbare grond. Dit alles wordt geregeld door de natuur, onze leefomgeving. Naast dat we andere soorten nodig hebben: planten, dieren en micro-organismen, hebben we als mensheid ook de morele plicht andere soorten het leven te gunnen.

Hoe houden we onszelf, andere soorten, in leven? Eigenlijk heel eenvoudig. Simpelweg door de leefomgeving (de habitat) van een soort heel te houden. De beste manier om dat te doen is het te vrijwaren van menselijk handelen, door als mensheid af te spreken van stukken Aarde af te blijven. Dit is dus ook in ons eigen belang.
Haast is geboden. Gelukkig kun je met BuyWorld meehelpen de Aarde leefbaar te houden!

Is het allemaal zo erg? Bekijk de feiten op worldometers — sectie "environment". Momenteel sterven er bijna dagelijks soorten uit (planten en dieren). Momenteel verdwijnt er jaarlijks miljoenen hectare natuur omdat er steeds meer Aarde wordt geëxploiteerd. Momenteel is de mensheid zo overheersend dat zij zelfs een negatieve invloed heeft op het klimaat.

Om de mensheid tegen zichzelf te beschermen maar ook om het leven van andere soorten te beschermen, is de ideële stichting BuyWorld opgericht.

De Aarde kan jouw hulp gebruiken.
Wij kunnen samen onze planeet leefbaar houden!

Wat te doen?

Door gebieden terug te geven aan de natuur lossen we veel pro­ble­men tegelijk op. Het klimaat kan zich sneller nor­ma­li­se­ren, de bio­diver­siteit herstelt zich. Herstel en bescher­ming van natuur is een van de beste strate­gieën om de klimaat­crisis aan te pakken. Dat terug­ge­ven doen we door geza­men­lijk gebieden te kopen en deze vervolgens te vrijwaren van men­se­lijk han­delen. De kosten zijn het probleem niet, want de grond wordt (zonder winst­oog­merk) per m2 aan­geboden. Vanaf € 2,00/m2 kun je al meedoen. En het aller mooiste is, je wordt nog blij­vend eigenaar ook van je eigen stukje behouden Aarde!

Waarom werkt het?

Het aangekochte gebied wordt geza­men­lijk gekocht, en ook geza­men­lijk be­schermd. Want wat als er 10.000 (of meer) eigenaren zijn die niet willen dat hun gebied deel gaat uitmaken van een nieuw indu­strie­ter­rein, een nieuwe lucht­ha­ven, een mega­stal? Jij als koper hoeft bijna niets te doen, maar we hopen dat je in actie komt als jouw gebied bedreigd wordt. Jouw aan­koop heeft direct een positief effect op het leven op Aarde. Zo herstellen we de balans. Zo houden we de Aarde leefbaar!


Missie van BuyWorld

De Aarde leefbaar houden, voor flora, fauna en de daarvan afhankelijke mens.
Om dit te bereiken biedt BuyWorld dit platform aan waardoor iedereen eenvoudig, effectief en zonder veel kosten, daadwerkelijk een nuttige bijdrage kan leveren aan dit doel. Met jouw bijdrage koop je een stukje Aarde en word je eigenaar! Het aangekochte gebied wordt gevrijwaard van menselijk handelen. De mens staat daar niet centraal, maar is toeschouwer, zodat er weer ruimte komt voor natuurlijke processen, biodiversiteit, verbetering van klimaat en herstel van leefom­gevingen en ecosystemen. Zo geven wij het leven, inclusief de mensheid, de mogelijkheid te overleven.

Visie van BuyWorld

De natuur, en de daarvan afhankelijke mens, te laten overleven in het universum…
Een hoog gegrepen onrealistische visie? Wellicht, maar wel veel beter dan visieloos een toekomst tegemoet gaan waarbij kortetermijnwinst richtingbepalend is.Snow
Omdat je nu eenvoudig iets goeds
voor de Aarde kunt doen!
Snow
red een stukje Aarde!

Bescherm door koop

Door een grond te kopen wordt een gebied weer natuur en beschermd tegen verstorende activiteiten.

Snow
koop grond, word
en blijf eigenaar!

Eigendom

Je krijgt je eigen stukje grond, waarmee je de Aarde leefbaar gehouden hebt. Daar kun je trots op zijn!

Snow
voorkom uitsterven
van fauna en flora

Bescherm het leven

Door een grond te kopen bescherm je de leefomgeving van plant en dier. Het vernietigen van die omgeving is de hoofdreden voor uitsterven van soorten.

Snow
vergroot de biodiversiteit

Ontstaan biodiversiteit

Biodiversiteit ontstaat vanzelf, maar het verdwijnt ook vanzelf als we te veel ingrijpen in de natuur. Diversiteit is essentieel, ook voor ons eigen voortbestaan.

Snow
doe ook mee, bescherm samen de Aarde

Bescherm samen de Aarde

Iedereen kan het leven op Aarde beschermen, omdat je al vanaf 1m2 wat kunt kopen. Doe ook mee, want alleen samen maken we het verschil!

Snow
herstel ecosystemen

Ecosystemen

Alles is onderdeel van ecosystemen, ook de mensheid. Als je ze niet herstelt kom je op een kantelpunt en maak je de Aarde onleefbaar.

Snow
bevorder CO2 reductie

CO2 reductie

Natuur neemt CO2 op. Door natuur te herstellen komt er een reductie van CO2 in de atmosfeer.

Snow
conpenseer je footprint

Compenseer footprint

Je footptint verkleinen is belangrijk, maar vaak lastig. Je footprint compenseren is met BuyWorld wel heel simpel.

Snow
werk aan een
groenere toekomst

Groene toekomst

We moeten verduurzamen, anders ziet de toekomst er somber uit. De toekomst moet groen, want wij zijn afhankelijk van de natuur.

Snow
beperk de opwarming
van de Aarde

Opwarming

De opwarming van de Aarde heeft desastreuze gevolgen, voor plant, dier en de mensheid. Door stukken Aarde natuur te maken voorkom je opwarming.

Snow
houd de Aarde leefbaar

Leefbare Aarde

Het lijkt zo vanzelfsprekend, maar het blijkt niet zo te zijn. Als je te veel van de Aarde onttrekt en niets teruggeeft wordt de Aarde onleefbaar.

Snow
geef het leven weer
een kans!

De kans van je leven

Dit is de kans van je leven om het leven een kans te geven. Ruimte geven aan de natuur is niet alleen iets voor idealisten: het leven op Aarde is cirulair, geef de natuur de ruimte en herstel de cirkel.

Snow


Daarom dus BuyWorld!
De Aarde leefbaar houden is nu wél heel simpel.
Klik op de onderstaande tekst om te zien hoe het werkt!
Koop jouw stukje Aarde


Redt de Aarde het zelf niet?

De Aarde redt zich wel, maar het leven op Aarde, inclusief de mensheid, redt het niet! De mens heeft te veel negatieve invloed op het leven. We voelen ons verhe­ven boven het leven, terwijl we een onder­deel van het leven zijn. Door de leef­omge­ving van flora en fauna intact te houden en/of te her­stel­len hou­den we de Aarde leef­baar! Het is niet alleen de morele plicht van het meest intelligente wezen om het leven op de Aarde in stand te houden, het is ook noodzakelijk, de mensheid zelf is van dat leven afhankelijk…
(en niet ).

 Verdieping 
De mens, door zijn behoeften, aan­spraken en aantallen, legt een te groot beslag op de wereld, de natuur­lijke bronnen en de natuur. Door deze onge­breidelde aan­spra­ken ver­niet­igen wij het leven op Aarde, in al haar pracht en diversi­teit. Vele soor­ten, flora en fauna, staan op het punt gedeci­meerd te worden, uit te ster­ven, of zijn al uitge­stor­ven. Het lijkt de mensheid niet te treffen, maar niets is minder waar. Ook, of beter, juist de mens is afhan­kelijk van het succes van andere soorten. Denk aan ons dagelijks eten en drinken, aan de fossiele brand­stoffen die ontstaan zijn uit het succes van planten en dieren.
Circulair, wat is dat? Alles op onze Aarde is circulair – een kringloop van middelen (resources). Dat moet ook wel, want er komt op de Aarde niets bij behalve straling van de zon. Wordt de circulariteit door­broken dan is 'het' vroeg of laat op. Je kunt niet jarenlang aard­apppels oogsten van een stuk land, zonder dat land van de juiste voedings­stof­fen toe te voorzien. Je kunt geen bomen blijven kappen, zeeën blijven leeg­vissen, katoen expor­teren zon­der met een watertekort opgeza­deld te worden. Een verrijking op de ene plek is een verarming op een andere plaats.
Natuur en mens, wat is de relatie? De mens staat niet boven de natuur, de mens is onderdeel van die natuur, zelfs voortgekomen uit de natuur. Het is de reden waarom we zo goed op deze Aarde passen (en bedui­dend minder goed op Mars). Wij zijn volledig af­hankelijk van de diversi­teit die de natuur te bieden heeft. Denk bij­voor­beeld aan de recente proble­men met de bana­nen. Door gebrek aan diver­siteit in de bananen­familie is het verdwijn­gevaar van deze vrucht (ver­oor­zaakt door schim­mels) groot. Oorspron­kelijk waren er uiter­aard ge­noeg soorten, maar de Cavendish-bana­nen lever­den het meeste geld op, de rest kon ver­dwij­nen. Iets derge­lijks geldt voor citrus­vruch­ten: in Florida is de citrus­produc­tie door toe­doen van de bacte­rie inmid­dels met 80% terugge­lopen. Ook dichter bij huis speelt het probleem: denk allen maar aan wat inheemse bomen, de Iep, de Els, de Kastanje. De biodiver­si­teit is niet zomaar een leuk speeltje, het vormt het precaire evenwicht dat het complexe leven op Aarde mogelijk maakt.
Biodiversiteit, hoe is het ontstaan? Vanzelf, en vooral buiten de invloed­sfeer van de mens. Hoe verdwijnt de biodiver­si­teit? Vanzelf, als we als mens onze invloed­sfeer niet ver­klei­nen. Hoe houden we de biodiver­si­teit in stand? Vanzelf, als we als mens van delen van de Aarde af­blijven. Dat is waar BuyWorld voor staat: vrijwaar delen van de Aarde van menselijk handelen, in belang van het leven.
Het is dus niet alleen een morele plicht van het meest intelli­gente wezen op Aarde het leven op de Aarde in stand te houden,
dat wezen, de mens zelf, is van dat leven afhankelijk…