AmassadeursRogier van Vugt

Dave Goulson

Rik Leemans

John van de Willik

Florian Dirkse

Jan Juffermans

Mark Aarts

Jaap Korteweg

Fenna Swart

Barbara GravendeelRed de Aarde, samen lukt het!
De Aarde redt zich wel, maar het leven op Aarde, in al haar pracht en diversiteit haalt het niet! Gelukkig valt er nog veel te redden, en samen met jou en de hulp van onze ambas­sa­deurs gaat het nog lukken ook. Door collectief Aarde op te kopen en dat te vrijwaren van menselijk handelen, is het tij nog te keren.
BuyWorld is erg verguld met haar ambassadeurs, die hieronder, allen, in willekeurige volgorde genoemd worden.
Prof.dr. Rik Leemans
Prof.dr. Rik Leemans
Prof. dr Rik Leemans currently heads the Environmental Systems Analysis group of Wageningen University. He implements research projects world-wide and actively involves young scientists from developing countries in his projects. He has proven capabilities to stimulate and manage individual researchers, research groups and (inter)national programmes and assessments towards excellence.
Prof. dr Leemans has published many papers on a wide range of topics. These include forest dynamics, large-scale vegetation and crop distribution, global environmental databases, etc.
Jaap Korteweg
Jaap Korteweg
Echt, ik ben gek op vlees, kaas en houd van “echte” melk in de koffie. Maar om daar­voor dieren te gebrui­ken, is iets wat mij meer en meer is gaan tegen­staan. Daarom ben ik “De Vegetarische Slager” begonnen. Ik maak, verkoop en eet vlees op ‘een nieuwe manier’ en wil, dat ook met melk bereiken: melk uit gras met de nieuwe koe. De koe van roest­vrij­staal. De eerste echte melk­ma­chine. Lekkere, verse melk die door het inge­nieuze proces niet van echte koeienmelk is te onder­schei­den. Ik noem mezelf slager en straks melkboer. Alleen verkoop ik vlees en binnen­kort melk zonder dat er een dier voor nodig is. De natuur is de bron van al het leven, laten we die bron verkennen, respecteren en zoveel mogelijk ruimte geven.
Dr. Fenna Swart
Dr. Fenna Swart
Fenna Swart is Campaign Manager for Clean Air Committee (Comite Schone Lucht: a national foundation aimed at Nature, Climate & Energy projects) through research, lobby, press & media activities, next to her work at Leiden Uni­ver­sity as a senior researcher, adviser and project manager.
Her current focus, as Chair of the Committee, is to research, publish, and inform the public and politi­cians about the un­de­sir­able side effects of woody biomass on air quality and bio­di­ver­sity. She does this in col­la­bora­tion with gov­ern­ments, social or­gan­iza­tions and domestic and foreign NGOs such as Environment (Leef­milieu), Mo­bi­liza­tion for Nature (MOB), Biofuel­watch, Dogwood Alliance and Estonian Forest Aid (EFA) and Estonian Fund for Nature (ELF).
She holds a Doctor's degree (PhD) in Educational Sciences, and two Master degrees Language and Education. In addition to her cam­paign­ing, managing, teaching and research activities, she also has a long time history in making art. She taught Communication, Language, Art & Practice-Based Research at several Universities in the Netherlands.
John van der Willik
John van der Willik
“De natuur en de Aarde kunnen zichzelf heel goed redden. Daar hebben onze hulp niet bij nodig. BuyWorld geeft stukjes van de wereld terug aan die natuur en die Aarde. Hoe simpel kan het zijn: koop een perceel en laat het met rust. Verbaas je over het­geen er dan gebeurt. Dit geweldig simpele concept sprak me direct enorm aan en onder­steun ik van harte.” Drs. J.A. van der Willik [1951] stu­deer­de bio­logie in Leiden Na zijn studie werd hij docent bij het labo­ratorium­onder­wijs. Van der Willik was vanaf 2000 tot zijn pensio­nering in 2015, directeur Techniek van de Hogeschool Leiden en vervulde tal van neven­func­ties.
Nu organiseert John als ‘Groene Hart Gids’ excursies.
Prof. Dave Goulson
Prof. Dave Goulson
Dave Goulson is Professor of Biology at University of Sussex, specializing in bee ecology. He has pub­lished more than 300 scientific articles on the ecology and con­ser­va­tion of bum­ble­bees and other insects. He is the author of Bumblebees; Their Behaviour, Ecology and Conservation, pub­lished in 2010 by Oxford University Press, and of the Sunday Times bestseller A Sting in the Tale, a popular science book about bumble bees, pub­lished in 2013 by Jonathan Cape, and now translated into fourteen languages. This was followed by A Buzz in the Meadow in 2014, Bee Quest in 2017, and The Garden Jungle in 2019. Goulson founded the Bumblebee Conservation Trust in 2006, a charity which has grown to 12,000 members. He was the Biotechnology and Biological Sciences Research Council’s Social Innovator of the Year in 2010, was given the Zoological Society of London’s Marsh Award for Conservation Biology in 2013, was elected a Fellow of the Royal Society of Edinburgh in 2013, and given the British Ecological Society Public Engagement Award in 2014. In 2015 he was named number 8 in BBC Wildlife Magazine’s list of the top 50 most influential people in conservation.
Florian Dirkse
Florian Dirkse
Florian Drikse was General Manager / Co-Founder, The Ocean Cleanup, November 2012 – January 2015, Delft, Netherlands.
World's first realistic oceanic cleanup method. Development of a technological solution for realistically removing 7,250,000 metric tons of plastic from the marine environment without the by-catch and emissions. Boyan Slat and Florian created a 100 person team after arranging funding to start a professional feasibility study to see if Boyan's idea to clean the world oceans would be viable and financially feasible. In June 2014, after the yearlong feasibility study, the results generated from the team proved it was and we were able to then progress with the pilot phase.
Jan Juffermans
Jan Juffermans
Jan Juffermans (Oegstgeest, 1945) werkte na/tijdens enkele jaren studie marketing, socio­logie en filo­sofie op de afdeling Publi­citeit van AKZO/Sikkens in Sassenheim, en daarna als adjunct­directeur bij de uit­geverij Inter Doc­umen­tation Company in Leiden. In 1978 ging hij als hoofd­redac­teur / uitgever naar het Eco­centrum De Kleine Aarde in Boxtel, waar hij in verschil­lende functies tot zijn pensioen in 2010 bleef werken. Zijn inzet voor de intus­sen opgerichte Werk­groep Voetafdruk Neder­land (www.voetafdruk.eu) en het Platform Duur­zame en Solidaire Economie (www.platformDSE.org) ging daarna gewoon door. Hij is ook actief in de regionale werk­groepen Transitie Boxtel, de Bomen Brigade Boxtel en Ware Winst Brabant. Voor meer informatie, zie zijn site: www.janjuffermans.nl.
Prof. dr. Mark Aarts
Prof. dr. Mark Aarts
Persoonlijk hoog­leraar bij het Labo­ra­to­rium voor Er­felijk­heids­leer van Wageningen University & Research.
Met zijn onder­zoeks­groep is hij geïn­te­res­seerd in de gene­tische basis van de aan­pas­singen van plan­ten aan hun omge­ving. Aan­ge­zien planten niet kunnen weglopen van lokale stress-fac­toren hebben ze een breed scala aan stra­te­gieën ont­wik­keld in de loop van de evo­lutie om aan deze stressen het hoofd te bieden. Voor veel van het onder­zoek van zijn groep wordt de, ook in Ne­der­land, zeer wijd­ver­spreide model­plant Zand­raket (Arabidopsis thaliana) gebruikt. Daarnaast worden ook soor­ten met excep­tionele eigen­schap­pen onder­zocht, zoals de Zink­boe­ren­kers (Noccaea caerulescens), een soort die bij­zonder goed is aan­gepast aan het groeien op grond met hoge gehaltes aan zink, nikkel en cad­mium, en de Grijze Mosterd (Hirschfeldia incana), een soort met uit­zonder­lijk hoge foto­synthese­capa­citeit. Wereld­wijd zijn er nog veel meer planten­soor­ten met excep­tio­nele eigen­schap­pen die nog niet onder­zocht worden. Behoud van bio­diver­siteit is nood­zake­lijk om dat in de toe­komst moge­lijk te maken.
Rogier van Vugt
Rogier van Vugt
Rogier van Vugt, kaschef Hortus Botanicus, Universiteit Leiden.
Wetenschappers maken zich grote zorgen over het afnemende aantal plantensoorten in de wereld. Na alarmerende studies over de verdwijnende insecten en de weidevogels lijkt nu de beurt aan de flora. Uit Brits en Zweeds onderzoek blijkt dat wereldwijd bijna 600 plantensoorten de afgelopen 250 jaar in het wild zijn uitgestorven. En dat is meer dan het aantal uitgestorven vogels, zoogdieren en amfibieën bij elkaar.
Ik denk dat de schatting van 600 soorten aan de voorzichtige kant is, het zullen er meer zijn. Er is veel te weinig aandacht voor de bedreigingen van de plantendiversiteit. BuyWorld is een oplossing om het tij te keren: koop een gebied op, vooral daar waar de biodiversiteit hoog is, en houd het gebied intact.
Barbara Gravendeel
Barbara Gravendeel
Dr. Barbara Gravendeel (1968) is vanaf 2010 verbonden aan Naturalis Biodiversity Center als onderzoeker. Ze studeerde Biologie aan de Universiteit Utrecht waar zij in 1997 af­stu­deerde. In 2000 promoveerde zij aan de Uni­versiteit Leiden op moleculair systematisch onder­zoek aan Aziatische orchideeën. Na een postdoc verblijf aan de Universiteit van Harvard werd zij in 2004 aangesteld als universitair docent bij het Nationaal Herbarium Neder­land van de Universiteit Leiden na het verkrijgen van een NWO MEERVOUD subsidie.
Binnen het vakgebied evolutiebiologie heeft Barbara Gravendeel ruime ervaring op­gedaan met het ontwikkelen en geven van onderwijs voor bachelor- en master­studenten biologie, fo­rensisch onderzoek en bio-informatica.
In de afgelopen jaren is haar onderzoekfocus komen te liggen op de volgende thema’s: 1. orchid genomics en transcriptomics 2. bio-inventories by massive parallel DNA barcoding 3. wildlife forensics.
De Creatieve Afdeling
De Creatieve Afdeling
Wij zijn het meest collegiale reclamebureau van Brabant. Dat zeggen we niet zomaar, we staan graag dicht bij onze klanten. Dat helpt ons om organisaties, merken, producten en diensten relevanter en sterker te maken — zo ook voor BuyWorld, die alle aandacht verdient. In een continu veranderende wereld bereiken we dat door hun identiteit uit te drukken in creatieve concepten, effectieve vormgeving en een 360° visie op media en middelen.
La Trappe
La Trappe
What if buying a beer, could make a difference in the world?
Vanuit een religieuze en filosofische beschouwing geloven wij dat we moe­ten streven naar een sociale en duurzame maatschappij. Met aandacht en focus op rust en de wil om te delen. Want alles wat je deelt krijgt waarde.
Daarom ondersteunen we graag BuyWorld. We hebben als mensen immers veel van onze Aarde geno­men en het wordt tijd dat we wat terug gaan doen. Wat is er nu mooier als we door de ver­koop van ons Trappistenbier een beetje Aarde aan de natuur kun­nen terug­geven en we kunnen werken aan een even­wichtige verdeling.
La Trappe Trappist, ambassadeur BuyWorld.


Koop jouw stukje Aarde