Zo werkt BuyWorld

Een stukje Aarde redden in 3 gemakkelijke stappen:


1 1 1. Kies een gebied en koop het aantal m2 dat je wilt beschermen

Al meer dan 1.800 personen hebben dit gedaan. Op deze website vind je een uitgebreide beschrijving van alle gebieden die BuyWorld op dit moment in optie heeft. Elk gebied is uniek en elk gebied wordt terug­ge­geven aan de natuur. De prijs is afhankelijk van ver­schil­lende factoren, zoals de vraagprijs en de actuele staat van het perceel (als de grond op dit moment al natuur is, zal de prijs lager zijn dan in het geval van land­bouw­grond, etc.). Elk perceel moet voor een deadline verkocht worden. Mocht dit onverhoopt niet lukken dan ontvang je jouw geld volledig terug.

Tegen meer­kosten kun je tijdens het aan­koop­proces gebruik maken van een derden­gel­den­re­kening van een notaris.


2 2 2. Wanneer het hele gebied is verkocht word je officieel eigenaar
Als we het volledige aan­koop­bedrag vóór de aangegeven deadline verzameld hebben, kunnen we de grond officieel kopen en teruggeven aan de natuur. Je ontvangt van ons een certificaat. Jij als koper wordt economisch eigenaar en BuyWorld wordt juridisch eigenaar van de grond. Dat niet jij, maar BuyWorld juridisch eigenaar wordt heeft alles en alleen te maken met de kosten die komen kijken bij de aanschaf van grond in Nederland. Voor een juridisch eigendom moet je jouw aanschaf namelijk door het kadaster en een notaris vast laten leggen. Dit kost al snel honderden euro’s en die zullen niet in verhouding staan tot de door jou betaalde aan­schaf­prijs. Daarom zullen deze kosten door BuyWorld worden betaald.

Als economisch eigenaar behoud je te allen tijde een vordering op de stichting. Tegen meerkosten kun je je certificaat notarieel laten inschrijven.


3 3 3. Voor het beheer betaal je jaarlijks een kleine bijdrage
Als economisch eigenaar heb je mede­zeg­gen­schap over het natuur­gebied, kan je jouw stukje grond verkopen en betaal je mini­male kosten (be­lastingen, water­schap­pen, onderhoud). Deze jaarlijkse kosten zijn veelal minder dan € 0,05 per m2 en stoppen zodra je de grond weer wil verkopen — zie het volgende punt. Je wordt daardoor tot niets verplicht. Al hopen we wel dat je bij een dreigende situatie (denk aan een onteigening) bereid bent om samen met ons en de andere eigenaren de grond te beschermen.

Bij aankoop worden de jaarlijkse kosten vermeld.


Goed te weten!

BuyWorld faciliteert doorverkoop aan anderen. Dus, wil je van jouw stukje Aarde af? Dan kan dat! Momenteel hebben 33 personen hun grond doorverkocht. Al je verplich­tingen stop­pen direct zodra je jouw stukje grond besluit te verkopen. Je loopt dus geen enkel risico.
Al meer dan 1.800 personen hebben meegedaan.

Als mede-eigenaar heb je veto­rechten met betrek­king tot alle beslis­singen die genomen worden over het perceel. Stem je niet, dan is dat automatisch een tegenstem — er zal dan met het perceel niets gebeuren. Als mede-eigenaar ontvang je naar rato alle opbrengsten die het perceel oplevert (ook bij onverhoopte onteigening).

BuyWorld is niet opgericht voor zelf­ver­rijking, maar voor het verrijken van het leven op Aarde.
De eigenaar bepaalt wat er gebeurt. Van deze eigenschap maakt BuyWorld dankbaar gebruik. Eigenaar worden van een stuk grond, een perceel, is duur en daarom knipt BuyWorld een perceel in stukjes en kun je al vanaf 1 vierkante meter wat kopen! Iedereen kan vanaf nu iets goeds voor de Aarde doen, want vanaf € 2,00/m2 kun je al meedoen.

De aangekochte grond wordt beschermd door de kopers. Een eigenaar beschermt zijn eigendom. Alle beslissingen over de aangekochte grond nemen de kopers unaniem — geen overeenstemming, geen besluit, geen actie. Niks doen is prima voor de natuur. BuyWorld koopt (en bezit) zelf minstens 1 m2 van elk perceel.

Op deze manier zijn er al meerdere percelen aangeschaft!

Door collectief te kopen kunnen we samen grote gebieden aanschaffen en kunnen we samen het leven op Aarde beschermen.

 Verdieping 
De reden om mee te doen is dat herstel en uitbrei­ding van natuur­lijke land­schappen een van de meest effec­tieve en goed­koopste manieren zijn om de klimaat­crisis te bestrijden en tegelij­kertijd de afnemende popu­laties wilde dieren/planten te stoppen, zo blijkt uit een wetens­chap­pelijk onder­zoek.
Als een derde van de meest aange­taste gebieden op aarde zou worden hersteld en er bescher­ming zou worden geboden aan gebieden die nog in goede staat verkeren, zou dat een kool­stof­opslaan opleveren die gelijk aan de helft van alle door de mens veroor­zaakte uitstoot van broei­kas­gas­sen sinds de indu­striële revo­lutie.
De veran­deringen zouden volgens het onder­zoek, dat is gepubl­iceerd in het tijd­schrift Nature, ongeveer 70% van de voorspelde uitster­vingen van soorten voorkomen.
Alle beslissingen omtrent het aange­kochte worden una­niem (100% con­sen­sus) genomen door alle kopers. De grootte van je eigen­dom speelt dus geen rol bij de be­sluit­vorm­ing. BuyWorld is altijd mede-eigenaar en heeft als doel natuur­behoud, soort­behoud, natuur­ont­wik­ke­ling en soort(en)­ont­wik­ke­ling — een leef­bare Aarde. Hoewel niet per se de bedoeling, is geen beslis­sing een prima besluit: natuur is zelf­red­zaam zolang de mens zich er maar niet mee bemoeit en het de juiste schaal­grootte heeft.
Alle opbrengsten en alle kosten worden naar rato verdeeld onder de eige­naren. Bezit je 10%, dan krijg je (bijvoor­beeld bij onver­hoopte ont­eige­ning) dat per­cen­tage van de op­brengst uit­ge­keerd. Heb je een dui­zen­ste deel van een gebied, dan betaal je nooit meer dan 1‰ (1 promille) van de kosten. De (jaarlijkse) kosten zullen nooit hoog zijn, reken op ongeveer € 0,05 per m2.
Je wordt eigenaar in­dien het hele per­ceel is aan­ge­kocht, je bezit dan onver­deel­de vierkante me­ters (dat deel wat je gekocht hebt). Niemand kan zich dus een fysiek stuk grond toe-eigenen, de grond is geza­men­lijk bezit, gekocht om niet jezelf, maar om het leven op Aarde te ver­rij­ken. Het is een duur­zame inves­tering in het leven. Uiteraard kun je als eigenaar je grond te allen tijde weer verkopen. De (jaarlijkse) kosten stoppen met het moment dat je aangeeft dat je jouw grond wilt verkopen. Er kunnen dus nooit negatieve verras­singen ontstaan. De prijs bij verkoop is de dan geldende prijs voor de natuur­grond — het perceel.
BuyWorld, een leefbare Aarde

Koop jouw stukje Aarde