De Aarde redden door haar te kopen

Het idee is simpel, goedkoop en effectief: koop collectief stukjes Aarde op en geef die stukjes terug aan de natuur. Omdat grond vaak duur is door de grootte, knipt BuyWorld het op in vierkante meters. BuyWorld bezit de te verkopen grond zelf niet, maar heeft een optie op de grond.
Iedereen kan vanaf 1 vierkante meter iets kopen. Iedereen kan vanaf nu iets goeds voor de Aarde doen! Alle beslissingen over de aangekochte grond nemen de kopers samen. BuyWorld koopt (en bezit) zelf minstens 1 m2 van elk stuk grond.
Door collectief te kopen kunnen we samen grote gebieden aanschaffen en kunnen we samen het leven op Aarde beschermen.
 Verdieping 
De leefomgeving bewaren en/of herstellen voor flora of founa is de oplossing. Pas indien leef­omge­ving intact is, maakt het leven een kans. Uiteraard geldt dat niet alleen voor plan­ten en dieren, ook de mens gedijt pas als de leef­omge­ving juist is. We hoeven niet naar Mars om dat te onder­vin­den, maar we moeten ook zeker van de Aarde geen Mars maken — een on­leef­bare planeet.
Alle beslissingen omtrent het aange­kochte worden una­niem (100% con­sen­sus) genomen door alle kopers. De grootte van je eigen­dom speelt dus geen rol bij de be­sluit­vorm­ing. BuyWorld is altijd mede-eigenaar en heeft als doel natuur­behoud, soort­behoud, natuur­ont­wik­ke­ling en soort(en)­ont­wik­ke­ling — een leef­bare Aarde. Hoewel niet per se de bedoeling, is geen beslis­sing een prima besluit: natuur is zelf­red­zaam zolang de mens zich er maar niet mee bemoeit en het de juiste schaal­grootte heeft.
Alle opbrengsten en alle kosten worden naar rato verdeeld onder de eige­naren. Bezit je 10%, dan krijg je (bijvoor­beeld bij onver­hoopte ont­eige­ning) dat per­cen­tage van de op­brengst uit­ge­keerd. Heb je een dui­zen­ste deel van een gebied, dan betaal je nooit meer dan 1 ‰ van de kosten. De (jaarlijkse) kosten zullen nooit hoog zijn, reken op ongeveer € 0,05 per m2.
Je wordt eigenaar (eco­no­misch), in­dien het hele per­ceel is aan­ge­kocht, je bezit dan onver­deel­de vierkante me­ters (dat deel wat je gekocht hebt). Niemand kan zich dus een fysiek stuk grond toe-eigenen, de grond is geza­men­lijk bezit, gekocht om niet jezelf, maar om het leven te ver­rij­ken. Het is een duur­zame inves­tering in het leven.

Selecteer een gebied en neem een optie op een aantal m2
BuyWorld kan tegelijkertijd verschil­lende gebieden in de aanbieding hebben. Maak je keuze (uit gebieden in eigen land). Elk gebied is uniek, elk gebied wordt teruggegeven aan de natuur. De prijzen per vier­kante meter kunnen behoorlijk verschillen: is een gebied zgn. natuur dan zal de prijs lager zijn dan in het geval van landbouwgrond, etc.
Selecteer je aantal m2 en betaal deze. Je kunt tegen meerkosten gebruik maken van een derden­geldenrekening van een notaris.

Wanneer het hele gebied is verkocht word je officieel eigenaar
Je koopt in eerste instantie een optie. Als het hele gebied verkocht is (voor de aangegeven deadline) word je eigenaar en ontvang je een certificaat. BuyWorld wordt juridisch eige­naar (dit om relatief hoge kosten over­drachts­kosten te vermijden), jij wordt economisch eigenaar en behoudt te allen tijde een vorde­ring op de stichting. Tegen meer­kosten kun je dit certificaat nota­rieel laten inschrijven. Mocht de verkoop voor de deadline, onverhoopt, niet lukken, dan ontvang je jouw geld terug.

Voor het beheer betaal je jaarlijks een kleine bijdrage
Als economisch eigenaar ontvang je opbrengsten (bij­voor­beeld bij ont­eige­ning), en betaal je kosten (be­lastingen, water­schap­pen, onderhoud). De kosten zijn mini­maal (veelal minder dan € 0,05 per m2). Voor de rest wordt je als eigenaar tot niets verplicht, hoewel we natuurlijk wel hopen dat je jouw bezit beschermt.
Bij aankoop worden de jaarlijkse kosten vermeld. Je loop geen enkel risico, want je verplich­tingen stop­pen direct als je je grond wilt verkopen — zie volgende thema.

Je kunt je stukje Aarde altijd verkopen aan een ander
BuyWorld faciliteert doorverkoop aan anderen. Dus wil je van jouw stukje Aarde af (wat meestal niet het geval zal zijn), dan kan dat. Je moet de aankoop niet zien als een investering voor jezelf, maar als een investering in het leven op onze Aarde. Jij wordt er niet per se rijker van, maar jij verrijkt het leven!BuyWorld, een leefbare AardeKoop jouw stukje Aarde