Hietkamp

Hietkamp

Hietkamp

Aan de Hietkampsdijk (Kring van Dorth) ligt een mooi bos­gebied van ruim 3 hectare. In het midden van dit gebied is een tra (een open plek) van ongeveer 40x40 meter aange­bracht. Het betreft een ge­mengd bos met deels vol­was­sen bomen (eiken, berken en beuken). Het meren­deel van het bos bestaat uit den (voormalig productiebos). Hier en daar is er in de randen van het bos een fruitboom te vinden. Het gebied heeft een deels open karakter zodat ook onder­begroeiing in de vorm van struiken en bloemen een kans heeft. Aange­troffen worden onder meer: lijsterbes, krent en hulst. Het idee is dit gebied verder uit te breiden en aan te sluiten aan andere bosschages en zo om te vormen tot een aaneen­gesloten terrein waar de natuur haar gang kan gaan.

Dit gebied is door derden (een partij die geen winst maakt op de verkoop) aangekocht als startproject, waardoor een lange optietijd verkregen is. BuyWorld brengt in dit project € 0,02/m2 aan operationele kosten in rekening.
Dit project is reeds aangekocht, maar als economisch eigenaar is er de mogelijkheid je bezit te verkopen (binnen de ideële stichting BuyWorld). Vandaar dat er (soms) weer een stukje van dit gebied aangeboden wordt. De prijs huidige is €2/m2 en is bepaald door Woet Bosgrond b.v.
Hietkamp (kerngegevens)
Kadastraal nummer GSL01-M-108
Grootte 32.752 m2
Beschikbaar 560 m2
Prijs / m2 € 2,00
Kosten / m2 (jaarlijks) € 0,046
Transactie­kosten € 0,49Password minimaal 8 tekens met minstens: 1 cijfer , 1 hoofdletter , 1 kleine letter , 1 speciaal teken.


Totaalbedrag:
Jaarlijkse kosten:
Klik op Koop om de gegevens te controleren, waarna je de koop definitief kunt maken.
 Waar zeg ik akkoord op? 
Kort samengevat ga je akkoord met de volgende voorwaarden.
  • Je sluit een contract af voor onbepaalde tijd dat je na aan­koop van het perceel te allen tijde kunt ont­bin­den door de grond tot we­der­ver­koop aan BuyWorld aan te bieden. Na het aan­bieden tot we­der­ver­koop ben je direct ont­he­ven van al je ver­plich­ting­en. Uiteraard geldt dit wederzijds: ook BuyWorld is op dat mo­ment ont­he­ven van haar ver­plich­ting­en aangaande jouw contract.
    Deze clausule is opgenomen om het risico voor jou, als koper, te mini­ma­li­seren.
  • Je wordt na aankoop en wanneer het hele perceel verkocht is, tot opzegging (door jou) van je contract, economisch eigenaar. Alle opbrengsten zijn naar rato voor jou, alle kosten (minimaal per m2) zijn tevens naar rato voor jou.
  • Je dient als economisch eigenaar (dan, wanneer het hele perceel verkocht is) jaarlijks de hierboven bedoelde kosten te betalen. Betaal je de jaar­lijkse kosten niet dan vervalt jouw bezit, na kosteloze aanma­ningen en na 2 jaar in gebreke te zijn gebleven, aan BuyWorld, die de grond vervol­gens opnieuw zal verkopen.
  • Samengevat: Er zijn na aanschaf geen verplichtingen en/of kosten, indien je dat niet wilt.
Bekijk hier de natuurlijke gebiedsontwikkeling in foto's en videos.