Marisberg

Marisberg

Marisberg

De Marisberg ligt op de Peel, aan de Marisbaan in het plaatsje Grashoek. Het bos­gebied, dat 36,4 meter boven NAP ligt, was in agrarische handen. Door het op te kopen wordt voorkomen dat het, net als een naast­ge­legen gebied, omgezet wordt tot land­bouw­grond, en kan het blijvend tot een natuurgebied worden. Het 5,7ha grote gebied bestaat naast volwassen eiken veelal uit berk. Onder­begroeiing, zoals bosbes, varen en lijsterbes, is ruim aanwezig doordat er veel licht doordringt tot de bodem van dit vogelrijke loofbos.

Na de laatste ijstijd werd hier door de over­heers­ende zuid­weste­lijke wind veel stuif­zand afgezet. Op die manier ont­stond langzaam maar zeker een lang­gerekt en breed plateau. Dit plateau kennen wij nu als de Marisberg en de wat verderop gelegen aansluitende Houwenberg. Door de hoogte van het gebied is de aankoop in dit geval al helemaal een toekomst vaste investering.

Vlakbij het bosperceel staat een monument ter nage­dachtenis aan de bemanning van een in 1943 neer­gehaald Engelse Lancaster bommen­werper. Het gebied wordt ietwat ontsierd door een paar hoog­span­nings­masten. Het idee is dit gebied verder uit te breiden en aan te sluiten aan andere bosschages en zo om te vormen tot een aan­een­geslo­ten terrein waar de natuur haar gang kan gaan.

Dit gebied is door derden (een partij die geen winst maakt op de verkoop) aangekocht om in de startup fase van BuyWorld een lange optietijd verkregen. BuyWorld brengt in dit project € 0,02/m2 aan operationele kosten in rekening.
Dit project is reeds aangekocht, maar als economisch eigenaar is er de mogelijkheid je bezit te verkopen (binnen de ideële stichting BuyWorld). Vandaar dat er (soms) weer een stukje van dit gebied aangeboden wordt. De prijs huidige is €1,50/m2 en is bepaald door Woet Bosgrond b.v.
Marisberg (kerngegevens)
Kadastraal nummer HELDEN L 221
Grootte 57.074 m2
Beschikbaar 142 m2
Prijs / m2 € 1,50
Kosten / m2 (jaarlijks) € 0,045
Transactie­kosten € 0,49Password minimaal 8 tekens met minstens: 1 cijfer , 1 hoofdletter , 1 kleine letter , 1 speciaal teken.


Totaalbedrag:
Jaarlijkse kosten:
Klik op Koop om de gegevens te controleren, waarna je de koop definitief kunt maken.
 Waar zeg ik akkoord op? 
Kort samengevat ga je akkoord met de volgende voorwaarden.
  • Je sluit een contract af voor onbepaalde tijd dat je na aan­koop van het perceel te allen tijde kunt ont­bin­den door de grond tot we­der­ver­koop aan BuyWorld aan te bieden. Na het aan­bieden tot we­der­ver­koop ben je direct ont­he­ven van al je ver­plich­ting­en. Uiteraard geldt dit wederzijds: ook BuyWorld is op dat mo­ment ont­he­ven van haar ver­plich­ting­en aangaande jouw contract.
    Deze clausule is opgenomen om het risico voor jou, als koper, te mini­ma­li­seren.
  • Je wordt na aankoop en wanneer het hele perceel verkocht is, tot opzegging (door jou) van je contract, economisch eigenaar. Alle opbrengsten zijn naar rato voor jou, alle kosten (minimaal per m2) zijn tevens naar rato voor jou.
  • Je dient als economisch eigenaar (dan, wanneer het hele perceel verkocht is) jaarlijks de hierboven bedoelde kosten te betalen. Betaal je de jaar­lijkse kosten niet dan vervalt jouw bezit, na kosteloze aanma­ningen en na 2 jaar in gebreke te zijn gebleven, aan BuyWorld, die de grond vervol­gens opnieuw zal verkopen.
  • Samengevat: Er zijn na aanschaf geen verplichtingen en/of kosten, indien je dat niet wilt.
Bekijk hier de natuurlijke gebiedsontwikkeling in foto's en videos.