Smakt

Smakt

Smakt

Aan de Maasheseweg te Smakt, gemeente Venray, tegenover de camping "De Oude Barrier", ligt een mooi bos­gebied van bijna 3 hectare. In het midden van dit gebied ligt een heuvelrug waarop (of beter waarin) oude eiken staan. We willen dat dit gebied natuur blijft, geen klimbos, geen voedselbos voor de mens, geen natuur­begraaf­plaats (anders dan voor dieren en planten), geen natuur­camping. Gewoon afblijven en de natuur haar gang laten gaan. Het betreft een ge­mengd bos met deels vol­was­sen bomen (vooral eiken, berken en dennen). Het gebied heeft een deels open karakter zodat ook onder­begroeiing in de vorm van struiken en bloemen een kans heeft. Aange­troffen worden onder meer: lijsterbes, krentenboom (Amelanchier) en hulst. Het idee is dit gebied verder uit te breiden en aan te sluiten aan andere bosschages en zo om te vormen tot een aaneen­gesloten terrein waar de natuur haar gang kan gaan. Contacten met eigenaren zijn al gelegd, hetgeen positieve feedback opleverde.
Betrokken notaris: Notaris-Brummelhuis te Deventer ( 0570745494)
Optionele gebruikmaking derdengeldenrekening (NL70RABO0314644776) vanaf € 1,000.00.
Daaraan verbonden kosten € 65.00 per transactie.
Smakt (kerngegevens)
Kadastraal nummer VRY00-E-4097
Grootte 29.860 m2
Prijs / m2 € 2,10
Kosten / m2 (jaarlijks) € 0,053
Transactie­kosten € 0,49Password minimaal 8 tekens met minstens: 1 cijfer , 1 hoofdletter , 1 kleine letter , 1 speciaal teken.


Totaalbedrag:
Jaarlijkse kosten:
Klik op Koop om de gegevens te controleren, waarna je de koop definitief kunt maken.
 Waar zeg ik akkoord op? 
Kort samengevat ga je akkoord met de volgende voorwaarden.
  • Je sluit een contract af voor onbepaalde tijd dat je na aan­koop van het perceel te allen tijde kunt ont­bin­den door de grond tot we­der­ver­koop aan BuyWorld aan te bieden. Na het aan­bieden tot we­der­ver­koop ben je direct ont­he­ven van al je ver­plich­ting­en. Uiteraard geldt dit wederzijds: ook BuyWorld is op dat mo­ment ont­he­ven van haar ver­plich­ting­en aangaande jouw contract.
    Deze clausule is opgenomen om het risico voor jou, als koper, te mini­ma­li­seren.
  • Je wordt na aankoop en wanneer het hele perceel verkocht is, tot opzegging (door jou) van je contract, economisch eigenaar. Alle opbrengsten zijn naar rato voor jou, alle kosten (minimaal per m2) zijn tevens naar rato voor jou.
  • Je dient als economisch eigenaar (dan, wanneer het hele perceel verkocht is) jaarlijks de hierboven bedoelde kosten te betalen. Betaal je de jaar­lijkse kosten niet dan vervalt jouw bezit, na kosteloze aanma­ningen en na 2 jaar in gebreke te zijn gebleven, aan BuyWorld, die de grond vervol­gens opnieuw zal verkopen.
  • Samengevat: Er zijn na aanschaf geen verplichtingen en/of kosten, indien je dat niet wilt.